Kjem for sal - Åsliane

Gullingen Utviklingsselskap har nå fått utarbeidd plan for nytt område mellom leirskulen og skitrekket. Dette området heiter Åsliane. Planen omfatter tre hytteområde; Åsliane som ligg på vestsida av Blåsjøvegen, Øykjahålo og Steinsaslotto som ligg på austsida av Blåsjøvegen.

 

Oppstart bygging kan skje etter at feltet er opparbeidd og infrastruktur er på plass.

Første byggetrinn blir Åsliane hyttefelt. Anleggsstart blir sett til våren/sommaren 2019, og byggestart kan truleg skje hausten 2019.

Hyttene i Åsliane vil være tradisjonelle hyttetyrper, dei to andre felta vil ha eigenutvikla løysingar.

Suldal Hyttebygg skal bygge ut Åsliane med sine Hedda og Hedvig hytter.

>>> http://www.suldal-hyttebygg.no
>>> Plankart Åsliane

 

 

For sal - Myrlekvelven

Oversikt over hyttefelta. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Gullingen Utviklingsselskap AS har for salg frittliggande sjøleigartomter utan byggeklausul. Dette er naturtomter med fin utsikt i den store og solrike kvelvinga mellom Mosvatnet og Stavastølen.  Kvelvinga kan  i grove trekk delast i tre geografisk delområde. Eldåsen som ligg nærast Mosvatnet, Småliane ligg i aust, medan Myrlekvelven omfattar den øvre delen mot Stavastølen.

Vatn og avløp

Suldal kommune har stått for utbygging av vatn- og avløpsleidningane og skal drifta desse i kommunal regi. Kommunen har vedteke eit eige gebyrområde for Mosvatnet/Gullingen.

Prisar

Tomteprisar frå kr 650. 000,-  inklusiv kommunalt tilknytningsgebyr for vatn og avløp. 

Tomtene 

Tomtegrensene er til ei viss grad styrde av topografiske forhold slik tomtene varierer frå 370 m2 til 1100 m2. 

I tomtekjøpet inngår:

  • parkeringsrett for to bilar på opparbeida parkeringsplass under Eldåsen 
  • vatn- og avlaupsleidningar fram til tomtegrense
  • tilknytingsgebyr for vatn og avløp
  • straumframføring fram til tomtegrense 
  • oppmålingskostnader og frådelingskostnader  
  • salgs- og meglarkostnader

​Kartet gir ei oversikt over tomtene. I terrenget er tomtene markert med ei trestikke påført tomtenummer. Nå er kun tomt 23 ledig for salg. 

Last ned

--> Arealstorleik og koordinatdata for alle tomtene
--> Reguleringsplan for Gullingen/Mosvatnet, Reguleringsbesemmelser
--> Plankart (8mb, pdf)

hovudkart