Hyttetomter for sal

Oversikt over hyttefelta. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Gullingen Utviklingsselskap AS har for salg frittliggande sjøleigartomter utan byggeklausul. Dette er naturtomter med fin utsikt i den store og solrike kvelvinga mellom Mosvatnet og Stavastølen.  Kvelvinga kan  i grove trekk delast i tre geografisk delområde. Eldåsen som ligg nærast Mosvatnet, Småliane ligg i aust, medan Myrlekvelven omfattar den øvre delen mot Stavastølen.

Vatn og avløp

Suldal kommune har stått for utbygging av vatn- og avløpsleidningane og skal drifta desse i kommunal regi. Kommunen har vedteke eit eige gebyrområde for Mosvatnet/Gullingen.  Anlegget er nå ferdig.

Prisar

Tomteprisar frå kr 650. 000,-  inklusiv kommunalt tilknytningsgebyr for vatn og avløp. 

Tomtene 

Tomtegrensene er til ei viss grad styrde av topografiske forhold slik tomtene varierer frå 370 m2 til 1100 m2. 

I tomtekjøpet inngår:

  • parkeringsrett for to bilar på opparbeida parkeringsplass under Eldåsen 
  • vatn- og avlaupsleidningar fram til tomtegrense
  • tilknytingsgebyr for vatn og avløp
  • straumframføring fram til tomtegrense 
  • oppmålingskostnader og frådelingskostnader  
  • salgs- og meglarkostnader

​Kartet gir ei oversikt over tomtene. I terrenget er tomtene markert med ei trestikke påført tomtenummer.

Oversikt over ledige tomter


Eldåsen     Myrlekvelven Småliane
1 Seld   23 For sal 36 Seld
3 Seld   25 Seld 37 Seld
4 Seld    27 Seld 38 Seld
      29 Seld 39 Seld
6 Seld   30 Seld 41 Seld
7 Seld       43 Seld
8 Seld       44 Seld
11 Seld       45 Seld
12 Seld       46 Seld
13 Seld       50 Seld
14 Seld       51 Seld
15 Seld       52 Seld
          53 Seld
          57 Seld
          58 Seld
          59 Seld
      
 

Om reguleringsplanen og status for prosjektet

Reguleringsplanen for Gullingen/Mosvatnetområdet blei stadfesta i Suldal kommunestyre 18.5.2010 etter ein lang planprosess. Planområdet omfattar i alt om lag 20 000 dekar. Om lag 5 % av dette arealet er avsett til byggjeområde, medan  resten i hovudsak er friluftsområde.

I stadfesta reguleringsplan har Gullingen Utviklingsselskap AS  detaljregulerte enkelttomter fordelt utover  i området mellom Mosvatnet og Stavastølen. I tillegg disponerer selskapet framtidige byggeareal. I reguleringsplanen er desse vist som byggeområde for fritidsbebyggelse . Det er også sett av areal til sentrumsområde. Dette er byggeareal som må detaljregulerast og gjennomgå ny planprosess før dei blir byggeklare. Utviklinga av desse områda vil skje gradvis og etter behov, slik at vidare utbygging kan skje etappevis og samla innafor geografisk avgrensa areal.

 

Last ned

--> Arealstorleik og koordinatdata for alle tomtene
--> Reguleringsplan for Gullingen/Mosvatnet, Reguleringsbesemmelser
--> Plankart (8mb, pdf)

NB. I planen er nemninga Nyastølen på det som på denne nettsida heiter Småliane, Stavastølen omfattar her Eldåsen og Myrlekvelven.

hovudkart