Småliane hyttefelt

Parti fra Småliane. Foto Kjetil Brekke/SuldalFoto.no

 

Tomtene ligg i ei lun og fredeleg bjørkeli med innbyrdes god avstand. Det skal etablerast atkomstvegar for fotgjengarar frå parkeringsplassen og fram til hyttene i området.

Småliane har eksklusive kvalitetar som naturelskarar søkjer. Solvendt, god utsikt, fredeleg og romsleg som gjer dette området unikt.

Utdrag frå reguleringsbestemmelsene

Bygningene skal ha en mørk jordbunden farge som innordner seg landskapet. Materialer i vegg kan være skifer, tre eller naturstein. Taktekking skal være torv, skifer eller tre i en matt farge eller i en gråsvart skala. Blanke, skinnende materialer skal ikke benyttes.

For tomt 36-39, 41, 43-46, 50-53, 57 - 59

Det tillates  BYA inntil 100 kvm. Det kan i tillegg etableres terrasser på inntil 20 kvm, med en høyde inntil 1 meter over eksisterende terreng.  Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på mellom 27 og 35 grader.  Maks mønehøgde 6,5 m over gjennomsnittleg planert terreng. Møneretning er påført plankartet. 

Last ned

--> Arealstorleik og koordinatdata for alle tomtene
--> Reguleringsplan for Gullingen/Mosvatnet, Reguleringsbesemmelser
--> Plankart (8mb, pdf)

NB. I planen tilsvarer Nyastølen det som på denne nettsida heiter Småliane, Stavastølen er området som her er Eldåsen og Myrlekvelven.