Myrlekvelven hyttefelt

Myrlekvelven frå Reinsheia. Foto Kjetil Brekke/Suldalfoto.no

 

 

Utdrag frå reguleringsbestemmelsene

Bygningene skal ha en mørk jordbunden farge som innordner seg landskapet. Materialer i vegg kan være skifer, tre eller naturstein. Taktekking skal være torv, skifer eller tre i en matt farge eller i en gråsvart skala. Blanke, skinnende materialer skal ikke benyttes.

Det tillates en BYA inntil 100 kvm. Det kan i tillegg etableres terrasser på inntil 20 kvm, med en høyde inntil 1 meter over eksisterende terreng. Mønehøyde kan være inntil 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel på mellom 27 og 35 grader. Møneretning er påført plankartet.

 

Veier og parkering

I medhald av føresegnene til reguleringsplanen kan Stavastølvegen, landbruksvegen mellom fylkesvegen og Stavastølen, ikkje vinterbrøytast. Denne vegen tilhøyrer grunneigarane i området. Dei vil også i framtida ha ansvaret for å drifta vegen og har inngått forpliktande avtale med Gullingen Utviklingsselskap AS om dette. Alle hytteeigarane skal kunna bruka vegen mot ei årleg avgift på kr 500,- . Denne skal betalast direkte til veglaget.

Felles parkeringsplass for dei eksisterande hyttene i området  ligg på sørsida av åno under Eldåsen, medan dei nye hyttene vil få ny felles parkeringsplass på nordsida av åno.

Last ned

--> Arealstorleik og koordinatdata for alle tomtene
--> Reguleringsplan for Gullingen/Mosvatnet, Reguleringsbesemmelser
--> Plankart (8mb, pdf)

NB. I planen tilsvarer Nyastølen det som på denne nettsida heiter Småliane, Stavastølen er området som her er Eldåsen og Myrlekvelven.